Kilmore and Oban Church of Scotland
Oban ChurchKilmore and Oban Church of Scotland

Seirbheisean Gaidhlig

Stained Glass Fad iomadach bliadhna tha seirbheisean Gàidhlig air a bhith air an cumail anns an Oban, far a bheil ṃran Ghàidheal a' fuireach. Air a' cheathramh Sàbaid den mhios cumar seirbheis Ghàidhlig aig dha uairean feasgar ann an Eaglais Ghleann a' Chruitein. Cuiridh sinn fàilte bhlàth air càirdean a tha fileanta anns a' Ghàidhlig agus feadhainn a tha ag ionnsachadh ar cànain.

In Oban there is a long tradition of Gaelic worship. On the fourth Sunday of each month, at 2 pm, a Gaelic service is held in Oban Parish Church. A warm welcome is extended to fluent speakers and Gaelic learners.

Further details from:

Rev Dugald Cameron


Website design & hosting - Pole Position