Kilmore and Oban Church of Scotland
Oban ChurchKilmore and Oban Church of Scotland

Seirbheisean Gaidhlig

Stained Glass Fad iomadach bliadhna tha seirbheisean Gàidhlig air a bhith air an cumail anns an Oban, far a bheil ṃran Ghàidheal a' fuireach. Air a' cheathramh Sàbaid den mhios cumar seirbheis Ghàidhlig aig dha uairean feasgar ann an Eaglais Ghleann a' Chruitein. Cuiridh sinn fàilte bhlàth air càirdean a tha fileanta anns a' Ghàidhlig agus feadhainn a tha ag ionnsachadh ar cànain.

In Oban there is a long tradition of Gaelic worship. We are currently holding this service on Zoom, at 2pm on the fourth Sunday of each month to be able to share our Gaelic Worship with those further afield. A warm welcome is extended to fluent speakers and Gaelic learners.

Further details, and the Zoom codes, from our Parish Assistant Emily D’Silva.


Website design & hosting - Pole Position